Gällande Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

§ Tolkningsordning. Detta avtalet tolkas enligt följande:

  • Produktförsörjningsavtal
  • Ramavtal
  • Försäljningsvillkor (dessa)
  • Eventuella övriga avtal
  • IT företagen allmänna villkor

§ Alla priser är exklusive mervärdesskatt om inget annat anges

§ Äganderätten förbehålles säljaren tills full betalning erlagts. Säljaren äger rätt att omgående återtaga samtliga varor enligt offerten, om betalning ej sker enligt betalningsöverenskommelse.

§ Leverans sker mot faktura eller hyra/leasing. Frakt utgår enligt definition i avtal eller vid beställningstillfället.

§ Ränta räknas från förfallodagen med 2% per månad.

§ Vid försäljning av produkter till näringsidkare tillämpas, IT & Telekomföretagen, Avtal 90 – Allmänna bestämmelser version 2008 samt tillägg från Allmänna bestämmelser IT-tjänster år 2009 med följande lydelse: - punkt 9.4 ”Om kunden förorsakar att leverantören ej kan nyttja avdelade resurser, har leverantören efter att ha meddelat kundens kontaktperson därom rätten att debitera ersättning för den avdelade tiden som ej kan utnyttjas. Detta gäller i den utsträckning leverantören ej kan belägga avdelad resurser med annat arbete. Leverantören skall, för att inte förlora sin rätt till talan, skriftligen framställa anspråk på ersättning till följd av att leverantören ej kan utnyttja avdelade resurser senast tre månader efter det att försening inträtt.”

§ Vid försäljning av konsult-tid och/eller förändrings/utvecklings-projekt till näringsidkare äger leverantören all rätt till källkod om inget annat avtalats separat, övriga villkor tillämpas enligt, IT & Telekomföretagen, Allmänna bestämmelser IT-projekt av år 2008 med tillägg av följande tre punkter:

A. Kunden ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med lagstiftning.
B. Leverantören har rätt att i tjänsten ange att leverantören har producerat den och vem som har upphovsrätten till densamma. Sådan märkning får inte ändras eller tas bort av kunden. Om tjänsten modifieras eller vidareutvecklas av annan än leverantören, är kunden skyldig att på leverantörens begäran se till att samtliga referenser till leverantören ingående i tjänsten avlägsnas.
C. Kunden ansvarar för att, för produkter han tillhandahåller, han har inhämtat alla erforderliga rättigheter som erfordras för produktion och nyttjande av tjänsten i enlighet med detta avtal.

§ Fakta och Prisuppgifter lämnad med reservation för tryckfel, leverantörer och tillverkares prishöjning, ev oriktiga tekniska specifikation etc.

§ I E-shopen publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik m.m kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. IXX IT-Partner AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

§ IXX IT-Partner AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudande utan föregående avisering.

§ Vid försäljning av driftstjänster och trygghetsavtal tillämpas, IT & Telekomföretagen, IT-Drift– Allmänna bestämmelser version 2008. Avtalstid 36månader.

§ Vid försäljning av Zelector Recruit tillämpas IT&Telekomföretagen Allmänna bestämmelser ”Cloud Computing” version 2010, liksom IT&Telekomföretagen Särskilda bestämmelser leverantörens applikation ”Cloud Computing” version 2010, i tillämpliga delar.

§ Vid försäljning av applikationsavtal tillämpas, IT & Telekomföretagen, IT-Underhåll – Allmänna bestämmelser version 2008.

§ Vid försäljning till privatpersoner för enskilt bruk tillämpas Konsumentköplagen, 1990:932

§ Reklamation; För att åberopa att vara är felaktig skall Kunden reklamera till Leverantören omgående dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Kunden skall ankomstkontrollera allt god för att verifiera att vara är felfri.

§ Garantier på varan/varorna lämnas av respektive tillverkare. IXX IT-Partner AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

IXX IT-Partner | Helsingborgsv. 60 | 262 72 Ängelholm | webshop@ixx.se
Kundvagn
Visa priser inkl moms?
Varor: 0 stSumma: 0 SEKFrakt: 0 SEK